Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán VNPT Asme cho khách hàng sử dụng phần mềm. Chúng tôi có nhiều phần đảm bảo khách hàng nắm bắt được dịch vụ một cách nhanh nhất.

Đăng
nhập/chuyển đơn vị/Đăng xuất

Vào địa
chỉ truy cập của hệ thống hiển thị giao diện:

Màn hình đăng nhập

 • Tên đăng nhập: Tên đăng nhập của người dùng đăng nhập hệ thống.
 • Mật khẩu: Mật khẩu của người dùng đăng nhập hệ thống.
 • Người dùng nhập chính xác thông tin và nhấn Đăng nhập, hệ thống
  kiểm tra thông tin của người dùng. Nếu thông tin Tài khoản, Mật khẩu chính xác
  người dùng sẽ được đăng nhập vào hệ thống.
 • Trường hợp người dùng có quyền thao tác trên nhiều đơn vị, hệ
  thống sẽ yêu cầu người dùng chọn đơn vị quản trị.

Màn hình chọn lựa đơn vị sử dụng

Đăng xuất

Sau khi đăng nhập thành công. Nhấn vào ảnh đại diện bên phải góc trên cùng và chọn Logout để đăng xuất khỏi hệ thống. Sau khi đăng xuất thành công, hệ thống sẽ chuyển đến giao diện đăng nhập.

Thiết
lập thông tin hệ thống

Đường dẫn: Quản trị hệ
thống/Thiết lập thông tin hệ thống

 • Chế độ kế toán:
  Chọn chế độ kế toán đơn vị áp dụng (Thông tư 133/ Thông tư 200)
 • Tên viết tắt:
  Nhập tên viết tắt của đơn vị nếu có
 • Tên tiếng anh:
  Nhập tên tiếng anh của đơn vị nếu có
 • Tên giám đốc:
  Nhập tên giám đốc của đơn vị
 • Tên kế toán
  trưởng: Nhập tên kế toán trưởng/phụ trách kế toán của đơn vị
 • Hình thức sổ kế
  toán: Chọn ghi sổ Tài Chính/Tài chính và Quản trị

PP tính giá xuất kho:  Chọn phương pháp tính giá xuất kho áp dụng cho vật tư hàng hóa tại đơn vị.

Quản
lý vai trò

Đường dẫn: Quản trị hệ thống/Quản lý vai trò

Màn hình quản trị vai trò

Khai báo vai trò để phân
quyền người dung theo vai trò truy cập vào hệ thống. Mỗi vai trò có quyền truy
cập vào một số chức năng của hệ thống.

 • Nhập mã vai trò
 • Nhập tên vai trò
 • Chi tiết vai trò:
  chọn các quyền tương ứng của vai trò: quyền xem, quyền nhập

Lưu: để lưu lại khai báo vai trò

Quản
lý người dùng

Đường dẫn: Quản trị hệ
thống/Quản lý người dùng

Chọn đơn vị, chọn nhóm quyền theo chức năng nhiệm vụ của người dung

Nhật
ký truy cập

Đường dẫn: Quản trị hệ thống/Nhật ký truy cập

Màn hình nhật ký truy cập

Tra cứu nhật ký truy cập của
gười dung vào hệ thống.

 • Đơn vị: Chọn đơn
  vị cần xem nhật ký
 • Người dung: Chọn
  người dung cần xem nhật ký
 • Ngày đầu, ngày
  cuối: khoảng thời gian xem nhật ký

Tìm: để tra cứu nhật ký truy cập với các điều kiện cần xem.

Đổi
mật khẩu

Trên trang chủ chọn biểu tượng người dùng sau đó chọn đổi mật khẩu. Hệ thống hiển thị giao diện:

 • Mật khẩu cũ *: nhập mật khẩu cũ
 • Mật khẩu mới*: nhập mật khẩu mới theo quy định Mật khẩu có tối thiểu 8
  ký tự và có chứa tối thiểu 1 ký tự chữ, 1 ký tự số, 1 ký tự đặc biệt
 • Nhập lại mật
  khẩu mới: nhập lại mật khẩu mới.
 • Button Lưu: nhấn để thực hiên Đổi mật khẩu

Hạn
thay đổi số liệu

Chọn menu Hệ thống/ Hạn thay đổi số liệu. Hệ thống hiển thị giao diện
như sau:

– Mã đơn vị: Hiện
mã hơn vị đăng nhập và các đơn vị con nếu có.

– Tên đơn vị: Hiện tên
đơn vị

– Ngày hạn: Nhập ngày
khóa hạn số liệu tại đơn vị

– Sửa: để sửa hạn số liệu

– Lưu: để lưu lại hạn số liệu

Trên đây là phần hướng dẫn đầu tiên về sử dụng phần mềm, mời bạn xem tiếp phần hai của hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán VNPT Asme.