1. Hướng dẫn thanh toán học phí bằng ứng dụng VNPT PAY.

2. Hướng dẫn thanh toán học phí bằng ứng dụng vnEdu Connect.