Phần mềm hỗ trợ hóa đơn điện tử
  1. Bộ phần mềm VNPT E-Invoice: Tải về 
  2. Phần mềm Java Plug in: Tải về